Платформата ОМИКС има за цел създаване на нов вид експериментално-развоен поток от най-ново поколение за извършване на изследователска, диагностична и терапевтично ориентирана дейност, позволяваща следните дейности:
- получаване и анализ на полови клетки (гамети), репрограмирани клетки, тъкани и др. биологични обекти;
- анализ на единични и редки специфични клетъчни популации, органели и нано структури, поведение на клетки, клетъчни функции и механизми на сигнализация;
- анализ на целия геном за оценка на генетичната основа, анализ на цял или прицелен транскриптом за оценка на експресията на всички или голяма група гени, позволяващ получаване на нуклеотидни последователности с голяма плътност на прочита, с висока степен на точност и възможност за проследяване на малки популации от клетки съдържащи единични мутации или нови фузионни генетични феномени;
- анализ на метаболитен профил (метаболом), с цел неинвазивно проследяване и изучаване развитието на ембриони за експериментални и клинични цели, корелиране на промени в метаболома с изменения в генома и протеома;
- анализ на протеом на ембриони, гамети и тъкани за определяне пълния профил от функционални белтъци свързан с определени фази на ембрионалното развитие (диагностична употреба), репрограмирани и стволови клетки;
- анализ на липиден профил (липидом) на биологични мембрани на репрограмирани, ембрионални стволови клетки и гамети, участващи с интимни промени в поведението на специфични лиганди и рецепторни молкеули водещи до промяна във физиологичната функция;
- генериране на синтетични генни продукти и вграждането им в генома на стволови клетки с цел поправка на патогенна мутация и/или терапевтично приложение на стволови клетки, и/или екзогенното им експресиране в дендритни клетки с цел имунотерапия;
- сортиране на единични клетки отговарящи на специфичен маркер с цел последващ анализ на геном/транскриптом/протеом.

Платформа ОМИКС - технически характеристики
Platform OMICS - facilities

Платформа ОМИКС - научни изследвания
Platform OMICS - research