НИ Клетъчни технологии в биомедицината предлага възможности за:
- научни изследвания и научна консултантска дейност;
- обучение в академична и бизнес среда;
- научен и технологичен трансфер;
- консултантска дейност свързана с нормативна уредба и етични въпроси на трансплантацията, клетъчната терапия и регенеративната медицина;
- комбиниране на различни  финансови източници.

Планирането на достъпа се базира на натоварване и приоритети, като групите потребители, които имат достъп по ниво на привилегированост са: изследователи и  служители на консорциума; постдокторанти, докторанти и дипломанти зачислени към членовете на консорциума; изследователи, служители или докторанти и дипломанти от афилиирани организации партньори на консорциума; други изследователи и постдокторанти/докторанти/дипломанти от системата на ВУЗ и БАН.

В експерименталните сценарии и тези свързани със здравни услуги, приоритетите и потребителите са: лекари, биолози и химици от организации, членове на консорциума, както и от афилиирани към консорциума организации – държавни и частни болници за специализирано лечение, организации с идеална цел, институти и пр.

Предварително дефинираните целеви групи са:  академични потребители: старши изследователи (ръководител на група, на позиция акад., чл. кор., проф., доц.), постдокторанти (главен асистент, афилииран), докторанти/асистенти, дипломанти, кръжочници (студенти). Бизнес потребители: лекари (акушер-гинеколози, онколози, клинична лаборатория, пр.), биолози (ембриолози, клинична лаборатория, пр.),  химици и други специалисти от биофармацевтичната индустрия.

Предоставяни услуги са четири категории:
1. Научно-приложно решение (заявка от научен институт или бизнес организация) с разработка на методичен и експериментален подход, прототипиране и изпълнение на определен обем от предложеното решение.
2. Диагностично решение (заявка от бизнес организация) с прилагане на диагностични методи, разработени в рамките на целия консорциум, като се изследват проби на регулярен принцип.
3. Наемане на изследователски метод (заявка от научен институт или бизнес организация) – метаболомно, геномно, протеомно, транскриптомно, имунологично и др. конкретно изследване, включващо един цялостен метод или част от него.
4. Обучение – планирано или по заявка.

Достъп и услуги
Access and services

Изтегли Регистрационна форма за проект
Download Project Registration form