• Биоинформатиката обединява интердисциплинарен подход към природните науки за реализиране на пълния им потенциал и привеждане на получените от тях резултати на разбираем език.

  • Биоинформатиката изпълнява тези задачи чрез прилагане на компютърни методи и подходи за събиране, организиране и архивиране, анализиране и визуализиране на биологични, медицински и здравни данни.

  • Биоинформатиката е бързо развиваща се област, чието значение за съвременната наука по отношение на експериментален дизайн, анализ и интерпретиране на експерименталните резултати от геномни, транскриптомни, протеомни и други експериментални проучвания нараства непрекъснато.

  • Развитието на биоинфармационно направление е задължително условие за създаването на Научна инфраструктура от типа на НИ КТБ в областта на транслиращата клетъчна биомедицина.

 

Биоинформатика