Научната инфраструктура има за основен приоритет да развива съвременно знание в услуга на:

• Фундаменталната наука за Биология на клетката и индивидуалното развитие

• Транслационната медицина и подобряване качеството на живот

Инфраструктурата предлага на индустриалния сектор иновативни решения в области като:

• Биотехнологии

• Фармация и козметика

• Хранителна индустрия

Научно-изследователските платформи са резултат от обединяването на наличните технологични и човешки ресурси, с цел ефективното въвеждане и широко прилагане на най-съвременните технологии в практиката и удовлетворяване нуждите на изследователите от технологично обновление и “know-how”.

НИ Клетъчни Технологии в Биомедицината се обслужва от пет научно-изследователски платформи, съставени от допълващи се разпределени технологични звена в различните организации на консорциума. Платформите регламентират достъп за изследователски и обучителни цели за вътрешни и външни ползватели, и предоставяне на услуги за бизнеса.

Всяка технологична платформа се управлява от академични изследователи и експерти в съответната област и е предназначена да предлага услуги на академичния, както и на индустриалния сектор. Целта е да се създаде работна мрежа за трансфер на технологии съставена от експериментални центрове, учебни бази и клинични центрове, обединяваща фундаментални и приложни транслационни разработки.

Научно-изследователските платформи които се изграждат в устойчив порядък с развитието на инфраструктурата са:

  • Клетъчни технологии

  • Омикс технологии

  • Ин-виво образен анализ

  • Криоконсервация и криобанкиране

  • Информационно обслужване и биоинформатика