Съвместен Геномен център към СУ Св. Кл. Охридски

Съвместен Геномен център ЕООД е специализирано звено обучаващо и предоставящо услуги при провеждане на молекулярно-биологични анализи в областта на омикс-технологиите.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП
Квалификацията на човешкия ресурс включва академичен и неакадемичен състав, научно-помощен и административен персонал.
Ръководител: акад. Атанас Атанасов
Консултанти:
Доц. Ивелин Панчев
Доц. Красимир Русанов
Доц. Илиян Баджаков
Д-р Горица Раклеова
Д-р Ивайла Динева

Съвместен Геномен Център разполага с високо-технологична апаратура в областта на омикс-технологиите - мас спектрален анализ; качествен и количествен метаболитен анализ посредством газов хроматограф с масселективен детектор (троен квадрупол) Agilent Technologies 7000A; директно ДНК секвениране и ДНК фрагментен анализ (Sanger), осигуряващ широк спектър на приложения на молекулни маркери при генотипиране, оценка на биоразнообразието, картиране и др., генетичен анализ посредством секвениране в реално време на PCR продукти – пиросеквениране, SNP и анализ на мутации, количествен анализ на CpG метилиране. Използваната апаратура е от ново поколение – роботи за ДНК изолиране (Quigen), апарати за конвенционален PCR (LKB), за количествен /real-time/ PCR (Applied Biosystems), системи за хоризонтална и вертикална гел електрофореза и гел-фотодокументация (2-D DIGE scanner, Typhoon T94600, GE Healthcare) , UV-VIS спектрофотометър за измерване на проби с обеми 2-50 мкл. За управление на апаратите, получаване и обработка на данни се ползва специализиран софтуер. Съпътстващото лабораторно оборудване е от висок клас.

УСЛУГИ
Центърът предлага високо-технологични услуги при решаването на ключови за обществото проблеми.
В областта на геномиката:
- Aнализ за присъствие на генетично модифицирани организми (ГМО);
- Идентификация на микроорганизми на основата на секвениране на къси специфични участъци;
- Специализирани анализи за контрол на продукти, фокусирани върху проблеми от стопанско значение;
- ДНК идентификация на култури и породи за произход и чистота;
- Диагностика и оценка на генетичен статус и др.

В областта на метаболомиката:
- Целеви анализ на метаболити;
- Количествено определяне на специфични метаболити;
- Метаболитен профил;
- Качествено и количествено определяне на група сродни съединения или на съединения от специфичен метаболитен път;
- Качествено и количествено определяне на всички метаболити;
- Метаболитен отпечатък (fingerprint);
- Класификация на проби чрез бърз и общ анализ без подробна идентификация на съединенията.

Съвместен Геномен Център предлага консултации относно състоянието на: биоикономиката в други страни на света и как да се създадат конкретни и действени контакти с тях; как да се осъществи технологичен пренос; какви са пазарите и цените; защита на интелектуалното право; привличане на инвестиции; създаване на стартиращи фирми.

Най-малко два пъти годишно СГЦ организира и провежда национални и международни курсове, школи и семинари за обучение на студенти, магистри, докторанти. Курсовете са част от образователната програма на Биологическия факултет на СУ и включват както теоретична част, така и демонстрация на работа с наличната високотехнологична апаратура. В тях могат да участват и студенти и от други университети в България и чужбина.

КОНТАКТИ
Академик Атанас Атанасов: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. Ивелин Панчев: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съвместен геномен център
Joint Genome Center