Българска Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология (БАРЧЕ) е неправителствено професионално сдружение регистрирано по ЗЮЛНЦ. Заедно с други неправителствени организации БАРЧЕ е инициатор и съорганизатор на редица годишни конгреси, обучителни семинари и конференции. От 2006 год. Асоциацията издава индексираното специализирано списание „Ембриология”.

Списание Ембриология
С подкрепата на МОН и Национална пътна карта 2017-2023 Списание ЕМБРИОЛОГИЯ,  Embryology (Специализирано научно издание на Българска асоциация по репродуктивна човешка ембриология) е включено в националния референтен списък на изданията с научно рецензиране, публикуван на сайта на НАЦИД.


20190322_Embryology.pdf
20190322_NRS.pdf