НИ Клетъчни технологии в биомедицината е инфраструктура, изградена на основата на консорциум за публично-частно партньорство, създадено през 2013 под името Алианц за Клетъчни Технологии - АКТ. Състои се от няколко независими организации в академичния, индустриалния и неправителствения сектор, фокусирани върху развитието на фундаментални изследвания, висококачествено образование и биомедицински приложения в областта на клетъчната биотехнология, асистирана репродукция и регенеративна медицина.

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” – Координатор https://www.uni-sofia.bg/

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” е най-престижното и старо висше учебно заведение в България. Неговата мисия е да подготвя специалисти в образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор, като същевременно развива фундаментални и приложни научни изследвания във всички области на знанието.

Институт по Биология и Имунология на размножаването – БАН http://ibir.bas.bg/

ИБИР-БАН е водещ научен институт в областта на имунология на репродукцията. Високо квалифициран състав извършва фундаментални и приложни научни изследвания, както и обучителна дейност в областта на биология и имунология на размножаването при животните и човека. Предметът на изследване на ИБИР-БАН е уникален на национално ниво и е насочен към разрешаване на социални проблеми, свързани с репродуктивното здраве, оптималното използване и възстановяване на природните ресурси и подобряване на качеството на живот.

Институт по Биофизика и биомедицинско инженерство – БАН http://biomed.bas.bg/bg/

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е водещ изследователски институт в България в областта на фундаменталните науки биофизика, биохимия, клетъчна биология, физиология. Институтът е на челно място в развитието на технологиии за биомедицината в областта на електрофизиологията, двигателната механика, информационните технологии и биологично активните вещества и демонстрира успешен трансфер на технологии към други институти на БАН, университети, клиники и компании. Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е напълно конкурентен и разпознаваем в международен план и постиженията на научния му състав получават високо международно признание.

Съвместен Геномен Център ООД http://www.jgc-bg.org/

Съвместен Геномен Център е специализирано академично звено към Софийски Университет разполагащо с високо-технологична апаратура от ново поколение за провеждане на молекулярно-биологични анализи в областта на омикс-технологиите.

МЦ Репробиомед ООД www.reprobiomed.eu

МЦ Репробиомед ООД е профилиран за изпълнение на широк диапазон от професионални и научно-изследователски дейности в областта на репродуктивната диагностика и медицинска генетика посредством апаратура на най-съвременно технологично ниво.

Ин-витро АГ Център Димитров ЕООД www.invitro.bg

Ин-витро АГ Център Димитров ЕООД разполага със съвременна апаратура за приложенията на основните процедури по ин-витро оплождане и микроманипулации с човешки гамети и ембриони, криоконсервация, както и стволова банка, изградена и поддържана съгласно европейските стандарти и нормативна уредба.

Сдружение Българска Асоциaция по Регенеративна Медицина (БАРМ) www.regenerativemedicine.bg

Сдружение Българска Асоциaция по Регенеративна Медицина е неправителствено професионално сдружение регистрирано по ЗЮЛНЦ. Дейността на БАРМ е фокусирана върху специализирано професионално обучение и консултантска дейност в областта на клетъчната терапия и регенеративната медицина.

Българска Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология (БАРЧЕ)

Българска Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология е неправителствено професионално сдружение регистрирано по ЗЮЛНЦ. Заедно с други неправителствени организации БАРЧЕ е инициатор и съорганизатор на редица годишни конгреси, обучителни семинари и конференции. От 2006 год. Асоциацията издава индексираното специализирано списание „Ембриология”.

Институт по Регенеративна Медицина ООД https://public.brra.bg/

Институт по Регенеративна Медицина ООД е търговско дружество, с предмет на дейност организация и провеждане на конгреси, кръгли маси, симпозиуми и др., издаване и разпространение на научни разработки, провеждане на обучения и квалификационни курсове и др. научно –приложна, посредническа, предприемаческа и консултантска дейност.

Сдружение „АКТ – Алианц за клетъчни технологии“

„АКТ - Алианц за клетъчни технологии“ е юридическо лице с обществено полезна цел за промотиране на изследванията и иновациите в областта на биомедицината на стволовите клетки и асистираната репродукция.