Научна инфраструктура за клетъчни технологии в биомедицината е уникална разпределена инфраструктура с фундаментален, научно – приложен и образователен характер.  Инфраструктурата е ориентирана към  развитие на научно-изследователска и развойна дейност в биомедицината, която обслужва нуждите на обществото в отговор на демографските предизвикателства и качеството на живот.

НИ Клетъчни технологии в биомедицината е инфраструктура, изградена на основата на консорциум за публично-частно партньорство, създадено през 2013 под името Алианц за Клетъчни Технологии - АКТ. Състои се от няколко независими организации в академичния, индустриалния и неправителствения сектор, фокусирани върху развитието на фундаментални изследвания, висококачествено образование и биомедицински приложения в областта на клетъчната биотехнология, асистирана репродукция и регенеративна медицина.

Усилията ни са посветени на развитието на иновативни транслационни изследвания в репродуктивната биология и биология на стволови клетки чрез изграждане на междусекторни, интердисциплинарни и международни мрежи.

Основната ни цел е да използваме съществуващите и да изградим нови капацитети от човешки ресурси, изследователски опит и технологично оборудване, за да прилагаме най-добрите постигнати научни резултати в областта на биомедицината на репродуктивните и стволовите клетки.

НИ Клетъчни технологии в биомедицината е част от Националната пътна карта за изследователски инфраструктури 2017-2023.

Мисия
Осигуряване на оптимални условия за високо-технологични научни изследвания в среда с ново поколение инфраструктура
Създаване на върхови научни резултати, използване синергията в научните изследвания в областта на биологията, компютърните науки и медицината
Подкрепа за високо професионално образование и стимулиране на научно- приложна кариера
Стимулиране трансфера на научни резултати в практиката и комерсиализацията на научни продукти